Pripravované zmeny v školstve sú aj vecou odbornej diskusie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu konkretizovalo pripravované zmeny. Čaká nás novelizácia zákonov i príprava nových. Pripravované zmeny:

 • Príprava dlhodobej koncepcie vzdelávania a výchovy v SR s väzbou na požiadavky trhu práce
 • Schválenie Centrálneho registra detí, žiakov a študentov v regionálnom školstve a v školských zariadeniach
 • Zavedenie povinnej predškolskej dochádzky päťročných detí
 • Presadzovanie fínskeho modelu Spoločnej školy
 • Zadefinovanie povinnosti a práv pedagogického a odborného zamestnanca s ohľadom na spoločnú zodpovednosť rodičov a učiteľov za vzdelávanie 
 • Zasadenie sa o definitívy po 30 rokov práce v školstve a následné každoročné znižovanie základného úväzku o 1 vyučovaciu hodinu pri zachovaní platových náležitostí
 • Príprava moderného zákona o celoživotnom vzdelávaní, príprava zákona o neformálnom vzdelávaní
 • Revitalizácia a elektronizácia zariadení školského stravovania v súlade s hygienickými štandardmi – zmena prideľovania dotácií na stravovanie detí z rodín so sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci so samosprávou 

Plánované zmeny v oblasti financovania:

 • Zvyšovanie verejných finančných prostriedkov HDP do školstva
 • Prehodnotenie spôsobu financovania škôl a školských zariadení v prenesených a v originálnych kompetenciách na žiaka
 • Účelové viazanie verejných zdrojov MŠVVaŠ s prípravou na prechod financovania priamo na školy
 • Zabezpečenie najmenej 40% z podielových daní materským školám a školským zariadeniam financovaných v originálnych kompetenciách
 • Sprísnenie podmienok zriaďovania súkromných škôl a školských zariadení, detašovaných vzdelávacích a výchovných pracovísk
 • Doriešenie financovania centier voľného času s ohľadom na zreálnenie počtu detí
 • Pripravovaná novelizácia zákonov:

  • Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávanístanovanie maximálneho počtu detí, žiakov, študentov v ročníkoch a triedach MŠ, ZŠ, SŠ
  • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zjednotenie zvyšovania platovej tarify o rovnaké 1% do 32 rokov praxe, príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia stanoviť tabuľkou, zrušiť znevýhodnenie súkromných škôl a školských zariadení pri odmeňovaní
  • Zákon č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prehodnotenie kreditového systému, zrušenie povinnosti zriaďovateľa vyjadrovať sa ku štruktúre kariérových pozícií a k plánu kontinuálneho vzdelávania (pedagogického a odborného zamestnanca po získaní malého doktorátu zaradiť do 11.platovej triedy a získaním vedeckej hodnosti (PhD) do 12. Platovej triedy.
  • Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve + novelizácia smernice k vyraďovaniu a zaraďovaniu, spájaniu a zlučovaniu škôl a školských zariadení – zriaďovanie škôl do siete po 2 ročnom akreditačnom období
  • Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní – prepojenie školstva na stratégie regionálnych, národných a európskych politík s reagovaním na požiadavky trhu práce s posilnením odborných predmetov, zavedením jedného povinného jazyka so štátnou maturitou a druhého cudzieho jazyka nepovinne
  • Zákon 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – posilnenie vzdelávania v slovenskom jazyku na školách s vyučovacím jazykom národnostných menších, riešenie spoločného školského obvodu pri nezriadení plnoorganizovanej základnej školy s jazykom slovenským alebo maďarským
  • Vyhláška MŠVVaŠ o školskej inšpekcii – inovácia metodiky školskej inšpekcie
  • Novelizácia Vyhlášky č. 291 z 15.apríla 2004 posilnenie v radách škôl zástupcov pedagogických a odborných zamestnancov a zníženie zastúpenia ostatných delegovaných členov
  • Vyhláška MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovania –  záväzné počty zamestnancov v školských jedálňach so zohľadnením sťažených podmienok

  Spracovala: Mgr. Dušana Bieleszová

  Zdroj:
  http://www.topky.sk/cl/100535/1310110/Caplovic-chce-internatne-skoly-pre-romske-deti–budov-je-dost, www.caplovic.sk
  Ilustračné foto, zdroj:
  http://class.georgiasouthern.edu/writling/professional/TechWrite/2-2/naidoo-okolo/index_files/classhands.gif

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Kód z obrázku

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

Kalendár udalostí
 • V najbližšej dobe nie sú naplánované žiadne udalosti.
celý kalendár >>
NEWSLETTER
Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu:
REKLAMA
Advertisement
Science.sk
Advertisement
Neulogy
Advertisement
Indicia