Štátna školská inšpekcia je otvorená spolupráci

Keďže život škôl a školských zaradení sa priamo či nepriamo dotýka väčšiny občanov, stredobodom záujmu je aj činnosť školskej inšpekcie. Škola a inšpektor – to proste dlhodobo patrí k sebe. O činnosti Štátnej školskej inšpekcie a jej plánoch do budúcnosti hovorí pán Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor.

Pre školských inšpektorov, ktorí majú oprávnenie vykonávať inšpekčnú činnosť zákon stanovuje splnenie pomerne náročných kritérií. Keďže Štátna školská inšpekcia bola v poslednom čase podrobená pomerne ostrej kritike a jej hodnotenie často vychádzalo z neúplných informácií či neznalosti problematiky, pozrime sa spoločne na niektoré oblasti.

Prečo vzniká nespokojnosť s (ne)konaním školskej inšpekcie.

Štátna školská inšpekcia je orgánom štátnej správy v školstve, ktorý plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach bez rozdielu zriaďovateľa. V tejto oblasti zároveň vybavuje sťažnosti a petície. Vo svojej činnosti je nezávislá, riadi sa však zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zákonom stanovená kontrolná kompetencia školskej inšpekcie znamená, že nemôže konať v žiadnej inej oblasti, než v tej, ktorú jej vymedzuje zákon. Z uvedených dôvodov nemôže kontrolovať napr. pracovnoprávne spory zamestnanca so zamestnávateľom, priestupky, trestné činy a pod., nemôže určovať náhradu škody či neplatnosť výpovede zamestnanca. Pokiaľ som spomenul sťažnosti, treba zdôrazniť, že zákon o sťažnostiach je nástrojom na odstránenie nedostatkov, nie nástrojom pomsty, čo tiež nie vždy podávatelia chápu.

Školská inšpekcia je vraj pôvodcom byrokracie v školách.

Túto nepravdu z neznalosti či z pohodlnosti opakujú viacerí vedúci pedagogickí zamestnanci. Školská inšpekcia však nemá oprávnenie (a ani záujem) vymýšľať nové tlačivá, výkazy či pedagogickú dokumentáciu, prípadne nariaďovať škole či zriaďovateľovi vypracovávať materiály, ktorých existencia nemá oporu v zákone. A pokiaľ má niekto výhrady k zákonom, to už nie je parketa školskej inšpekcie. Z druhej strany treba povedať, že skontrolovať napr. priebeh maturitnej skúšky (na ktorej školský inšpektor nebol prítomný), prípadne skontrolovať plnenie učebných osnov, sa dá naozaj len prostredníctvom pedagogickej dokumentácie. Že niektorí učitelia píšu do triednych kníh nepravdivé údaje? To je už asi hlbší problém, ktorý presahuje rámec hodnotenia školskej inšpekcie. Tiež hárky monitoru vyplnené žiakmi v čase, keď nemali byť ešte rozdané, sú veľavravné…

Bojovalo sa aj za zrušenie Štátnej školskej inšpekcie

Takéto snahy sa ukázali ako neopodstatnené, pretože z existencie nezávislej Štátnej školskej inšpekcie s celoslovenskou pôsobnosťou vyplývajú mnohé pozitíva, ktorými sú napr. jednotná metodická činnosť, jednotný výklad právnych predpisov, jednotný postup školských inšpektorov pri inšpekčnej činnosti, spracovanie inšpekčných výstupov podľa spoločných kritérií a využívanie analýz pri návrhoch na úpravu právnych predpisov. Pozitívom tiež je operatívne odstraňovanie nedostatkov pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností a realizácia odborného spracovania problematiky sťažností za celé Slovensko za relatívne dlhšie obdobie, ktoré sa v Slovenskej republike uskutočnilo prvýkrát práve za existencie Štátnej školskej inšpekcie. A ešte jedna vec. Pokiaľ takmer vôbec neplní svoju funkciu spoločenskej kontroly školská samospráva, musí kontrolu zabezpečovať štát. Okrem iného aj preto, že vzdelávanie financuje.

Čo v najbližšej budúcnosti

Prvým krokom musí byť v spolupráci s ministerstvom jednoznačne určiť priority kontrolnej činnosti. Z tohto dôvodu hlavný školský inšpektor a minister ŠVVaŠ SR musia podrobne spoločne prerokovať plán inšpekčnej činnosti pre najbližší školský rok. Následne Správa o stave výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach vychádzajúca z výsledkov inšpekčnej činnosti bude spätnou väzbou pre školy, zriaďovateľov, inštitúcie štátnej správy, mimovládne organizácie a širokú pedagogickú i laickú verejnosť.

Programové vyhlásenie vlády na roky 2012 – 2016 kladie zvýšený dôraz na vzdelanie, vedu a výskum, najmä z hľadiska zvýšenia kvality. Štátna školská inšpekcia inšpekčnými zisteniami, analýzami zisteného stavu a odporúčaniami podporí koncepčné zámery Ministerstva ŠVVaŠ SR a bude spolupracovať pri odstránení zbytočnej byrokracie v školách a voči školám, pri uskutočnení zmien v systéme a obsahu vzdelávania, zabezpečení monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania. Bude spolupracovať pri úprave systému predškolskej výchovy a vzdelávania, zabezpečení prístupu ku kvalitnej výchove a vzdelávaniu pre marginalizované skupiny detí. Taktiež sa bude podieľať na zavádzaní a realizácii auoevalvačných procesov v školách. Cielene zameria výkon inšpekčnej činnosti na tzv. „rizikové školy“, t. j. školy, v ktorých sa zistili nedostatky resp. vykazujú slabé výsledky, s cieľom identifikovať stav, hľadať príčiny a nachádzať možnosti na zlepšenie svojej činnosti. Bude poskytovať poradenský servis školám a školským zariadeniam zovšeobecňovaním skúseností a poznatkov z inšpekčnej činnosti na pracovných poradách, vzdelávacích podujatiach riadiacich a ďalších pedagogických zamestnancov. Naďalej bude participovať na celoštátnych monitorovacích a rozvojových projektoch v oblasti výchovy a vzdelávania. Úlohou Štátnej školskej inšpekcie bude hodnotiť pozitívne aj negatívne stránky sledovaných oblastí s cieľom odstrániť zistené nedostatky, motivovať školy k lepším výkonom, a tým zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Štátna školská inšpekcia je otvorená pre spoluprácu doma i v zahraničí

Jedným z dôležitých krokov bude pokus zorganizovať odborné stretnutie so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení za účelom odstránenia nedôvery, ktorá doteraz panuje. Neštátne školy si musia byť isté, že školská inšpekcia pri inšpekčnom výkone postupuje vo všetkých druhoch a typoch škôl a školských zariadeniach rovnako objektívne a spravodlivo.

Ďalším krokom bude aktívna medzinárodná spolupráca. Budeme pokračovať v aktívnej činnosti medzinárodnom profesijnom združení školských inšpektorátov – SICI (Standin International Conference of Inspectorates). Výmena skúseností na pôde tejto medzinárodnej organizácie je jedinečnou príležitosťou trvalého profesionálneho rastu jednotlivcov v oblasti inšpekčnej činnosti, pričom vo vzájomnej interakcii sa zvyšuje kredit  národných inšpektorátov i kredit našej krajiny. V rámci medzinárodnej spolupráce prehĺbi Štátna školská inšpekcia i spoluprácu so susednými krajinami – popri dobre sa rozvíjajúcej spolupráci s Českou školskou inšpekciou bude rozširovať spoluprácu aj s poľskými, maďarskými, ukrajinskými a rakúskymi školskými inšpektorátmi.

Je nesporné, že objektívne a neskreslené externé hodnotenie škôl vyžaduje nezávislosť vo výkone hodnotenia a zavedenie moderných metód. Na to je potrebná spolupráca s vysokými školami, vedeckými pracoviskami a ďalšími špecializovanými pracoviskami. Aby však Štátna školská inšpekcia mohla plniť svoje úlohy, bude nevyhnutné skvalitniť materiálno-technické, personálne a finančné podmienky, ako to napokon deklaruje aj programové vyhlásenie vlády.

Jozef Javorek
hlavný školský inšpektor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Kód z obrázku

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

Kalendár udalostí
  • V najbližšej dobe nie sú naplánované žiadne udalosti.
celý kalendár >>
NEWSLETTER
Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu:
REKLAMA
Advertisement
Science.sk
Advertisement
Neulogy
Advertisement
Indicia