Prispôsobenie požiadavkám trhu práce – Zákon č.324/2012 Z.z.

Zákon č. 324/2012 Z.z. mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozrime sa spolu na zmeny, ktoré prináša.

 

Zákon ustanovuje povinnosť pre MPSVaR v spolupráci s MŠVVaŠ vypracúvať informáciu o úspešnosti absolventov SŠ na trhu práce, zverejňovať zoznam nedostatkových študijných a učebných odborov a odborov nad rozsah potrieb trhu práce a zohľadniť toto hľadisko pri rozpise finančných prostriedkov.

Zákon určuje počet detí v MŠ, ZŠ, SŠ, o ktorý je možné zvýšiť maximálny počet detí a žiakov v triedach týchto škôl. O zvýšení rozhodne riaditeľ školy, ak sú na to vytvorené hygienické, požiarne a bezpečnostné požiadavky v príslušnej triede:

  • pre MŠ – zmena trvalého pobytu, zaradenie len na adaptačný alebo diagnostický pobyt, odklad dochádzky, zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o MŠ,
  • pre ZŠ – zmena trvalého pobytu, opakovanie ročníka, prestup z inej školy, osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, preradenie žiaka do ZŠ,
  • pre SŠ – zmena trvalého bydliska, opakovanie ročníka, pokračovanie po prerušení štúdia, prestup na inú školu, osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, preradenie do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, zmena študijného odboru.

Určovanie počtov tried prvých ročníkov sa nevzťahuje na triedy osemročných gymnázií a triedy škôl, ktoré sú zriaďované KŠÚ t.j. tried špeciálnych škôl ako aj tried SŠ zriadených na základe medzivládnych zmlúv.

Zákon rozširuje možnosť  pre všetky ZŠ s malým počtom žiakov na prvom stupni organizovať vzdelávanie spájaním viacerých ročníkov. V súčasnosti mohli takúto organizáciu využívať len základné školy s ročníkmi prvého stupňa.

Zákon spresňuje súčasnú právnu úpravu vzhľadom na odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. O odklade môže rozhodnúť riaditeľ školy pre každé dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedosiahlo školskú spôsobilosť bez ohľadu na to, či pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zákon rieši prijímanie študentov:

  • do 1. ročníkov s prospechom do 2,0 pre štvorročné gymnáziá a päťročné bilingválne štúdia,
  • do 1. ročníkov s prospechom do 2,75 z povinných vyučovacích predmetov na konci 2. polroku štúdia predposledného a 1. a 2. polroka posledného ročníka ZŠ na úplné stredné odborné vzdelávanie.

Bez prijímacej skúšky na  SŠ bude možné prijať len žiaka, ktorý v Monitore 9 dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

Počet tried prvých ročníkov SŠ financovaných normatívnym bude určovať samosprávny kraj vo VZN, ktoré bude vychádzať z regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýz a prognóz o vývoji na trhu práce. Ak samosprávny kraj nedostatočne posúdi potreby trhu práce a na základe zistenia je vo verejnom záujme otvorenie ďalšej triedy, môže rozhodnúť o ich otvorení rozhodnúť ministerstvo.

Zákon rozširuje kompetenciu stavovských a profesijných organizácií vyjadrovať sa nielen k obsahu záverečnej skúšky a k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky, ale aj k obsahu absolventskej skúšky. Pri ukončovaní štúdia bude členom skúšobnej komisie zástupca stavovskej alebo profesijnej organizácie, ak ho na túto skúšku príslušná stavovská alebo profesijná organizácie deleguje.

Zákon upravuje podmienky registra v oblasti regionálneho školstva. Register bude poskytovať elektronické služby na rôznych úrovniach pre jednotlivé cieľové skupiny. Otvárajú sa podmienky pre službu výmeny dát medzi informačnými systémami regionálneho školstva a ÚPSVR.

Zákon zavádza možnosť získania nižšieho stredného vzdelania na SOŠ pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku.

Znenie celého zákona nájdete tu.

 Zdroj: www.nrsr.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Kód z obrázku

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

Kalendár udalostí
  • V najbližšej dobe nie sú naplánované žiadne udalosti.
celý kalendár >>
NEWSLETTER
Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu:
REKLAMA
Advertisement
Science.sk
Advertisement
Neulogy
Advertisement
Indicia