Zmeny v školstve podľa nových programových vyhlásení vlády

Materské školy
Podľa materiálu ministerstva by mal byť posledný ročník materskej školy povinný, no vláda v ňom pripúšťa aj alternatívne riešenia pre deti, u ktorých je možnosť úspešného zvládnutia školskej dochádzky aj bez neho. Taktiež by mali vzniknúť škôlky v lokalitách s ich nedostatočnou kapacitou. Budú sa prehodnocovať špeciálne školy, prijímať by sa mali opatrenia na zabránenie segregácie na základe etnickej príslušnosti a podporovať by sa mala naopak integrácia detí.

Základné školy
Zmenou na základných školách by mala byť zmena v štúdiu, nový program by sa mal zamerať na zrušenie memorovania, aby sa žiaci naučili informácie získať, využívať, ale aj kriticky hodnotiť. Snahou bude aj zrušenie zbytočnej byrokracie, segregácie, monopolu na učebnice a nízke platy učiteľov.  
 
Testovanie by po novom už nemalo byť exkluzívnym nástrojom hodnotenia kvality, pretože vláda zavedie nový systém povinného interného a externého hodnotenia kvality vzdelávania základných a stredných škôl.
Dôležitým bodom je podľa novej vlády aj zrovnoprávnenie financovania škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Vláda sa chystá aj na zavedenie financovania školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti a centier voľného času tak, aby prostriedky boli naviazané na účasť detí a mládeže na voľnočasových aktivitách a zároveň sa zabránilo zneužívaniu či formálnemu vykazovaniu činnosti.
 
Financie by podľa návrhu mali plynúť aj na odstránenie bariér v školách a zvýšenie hygienických štandardov, ako aj motivačné nástroje, aby deti z extrémne chudobných rodín mohli pokračovať v štúdiu aj na strednej škole či vyššiu efektívnosť využívania zdrojov prostredníctvom podpory mobility žiakov aj vo forme školských autobusov. Školy by mali byť otvorené celý deň, aby sa mohli využívať na umenie aj šport, ktorého objem sa má globálne zvýšiť. Jedným z cieľov novej koalície by mal podľa materiálu byť aj zdravý životný štýl a zlepšenie kvality školského stravovania.
 
Stredné školy
Angličtinu by mali ovládať všetky deti po skončení strednej školy plynule, vláda sa bude chystať aj na podporu vyučovania ostatných cudzích jazykov. Zároveň by sa mala skvalitniť výučba slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín zmenou metodiky.
 
Vláda má zrejme v pláne aj zrušenie monopolu štátu na učebnice a otvorenie trhu s učebnicami, zároveň si však zrejme ponechá právomoc schvaľovať učebnice. Učebnice by mali byť v národnom registri a zároveň aj na internete, čo by mohlo usporiť ďalšie peniaze.
 
Vláda pravdepodobne podporí aj rozširovanie prijímania na stredné školy bez prijímacích skúšok na základe objektívneho hodnotenia schopností detí.
 
Učitelia
Vláda považuje za svoj významný cieľ lepšie mzdové ohodnotenie pedagogických zamestnancov školstva. Vylepší systém kariérneho rastu učiteľov tak, aby ho zbavila formalizmu.
 
Vysoké školy
Novely vysokoškolského zákona prejdú analýzou. Novinkou by malo byť väčšinové zastúpenie zahraničných hodnotiteľov pri akreditáciách vysokých škôl, väčšiu podporu sľubuje materiál aj Akreditačnej komisii. Ako sa píše v materiáli, cieľom je umožniť Akreditačnej komisii intenzívnejšiu a častejšiu kontrolu reality namiesto jednorazovej kontroly predkladaných dokumentov. Celý akreditačný proces by mal byť menej administratívne náročný, dokumentácia však vzhľadom na zahraničných expertov bude musieť byť aj v angličtine. Návrh uvádza, že vláda zabezpečí, aby akreditácia preskúmala, akými procesmi vysoká škola zabezpečuje rovnakú kvalitu a náročnosť štúdia pri externom štúdiu.
 
Koalícia sa chystá na odoberanie titulov získaných podvodmi. Vláda bude aktívne vystupovať proti podvodom a nešvárom, ktoré sa v slovenskom vysokom školstve zakorenili nielen na úrovni jednotlivcov, ale celých inštitúcií.
 
Kvalitné aj medzinárodne konkurencieschopné vysoké školy by mali dostať motivačný finančný nástroj, ktorý bude na súťažnom základe podporovať projekty vysokých škôl a následne odmeňovať úspechy. Celkovo pravdepodobne zmenia súčasný systém financovania tak, aby bol orientovaný na výsledky menšieho počtu indikátorov a aby váhu mali aj výstupy vo vedeckej činnosti, školy budú môcť zároveň získavať prostriedky z neverejných zdrojov. Vláda pripraví analýzu súčasnej situácie vo vyberaní poplatkov za štúdium a zavedie účinnejší postup proti nezákonnému a nespravodlivému vyberaniu poplatkov na VŠ.
Nová vláda chce, aby čo najviac študentov slovenských vysokých škôl strávilo aspoň jeden semester na zahraničnej vysokej škole. Zvýši úlohu cudzieho jazyka vo vzdelávaní na vysokých školách s dôrazom na anglický jazyk, podporí bilingválne študijné programy alebo programy úplne v cudzom jazyku.
 
Nové pracoviská špičkových univerzít a výskumných inštitúcií podporí vláda aj finančne. Vďaka súťažiam chce na Slovensko prilákať aj medzinárodne uznávaných vedcov a pedagógov, naopak odlevu kapacít chce zabrániť zavedením rýchleho kariérneho postupu excelentným pedagógom a výskumníkom.
Celkovo by sa podľa materiálu mal zvýšiť objem financií do vedy, ale len smerom k najlepším tímom a pracoviskám. Vláda v tejto súvislosti vytvorí nový systém inštitucionálneho a grantového financovania výskumu, ktorý bude transparentný, zrovnoprávni výskumné pracoviská bez ohľadu na zriaďovateľa, bude oddelený od financovania vzdelávania a bude motivovať k zvyšovaniu spolupráce pracovísk v rámci vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií. Súťažný princíp sa bude týkať platov aj transferu technológií a poznatkov z akademického prostredia do praxe s podporou fondov EÚ.
 
Vláda transformuje Agentúru na podporu výskumu a vývoja na nezávislú verejnoprávnu organizáciu a podporí jej rastúci význam pri financovaní výskumu a vývoja na Slovensku. Jednou z noviniek by mala byť aj nová prestížna národná vedecká cena.
 
Šport
Vláda zavedie zmenu financovania športu tak, aby väčší dôraz bol kladený na mládež, talenty a reprezentáciu, aby vznikli jednoznačné pravidlá budovania infraštruktúry a aby finančné prostriedky podporovali konkrétne aktivity, nie existenciu strešných organizácií. Investície národného významu by sa mali financovať na súťažnom základe.

Zdroj:

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Kód z obrázku

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

Kalendár udalostí
  • V najbližšej dobe nie sú naplánované žiadne udalosti.
celý kalendár >>
NEWSLETTER
Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu:
REKLAMA
Advertisement
Science.sk
Advertisement
Neulogy
Advertisement
Indicia